24 maart 2015 - Men is zo oud als men zich voelt

Men is zo oud als men zich voelt

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd kunnen en willen vaak best doorwerken. Ook de samenleving kan hen goed gebruiken. Het moet werkgevers alleen wat gemakkelijker worden gemaakt om hen tewerk te stellen. Dat was (kort samengevat) de gedachte achter het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd”.

Wat verandert er?

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:

 

► De bekende ‘ketenregeling’ kan voor AOW-gerechtigde werknemers worden opgerekt. Er ontstaat dan pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na 6 contracten of een periode van 48 maanden. Indien een eerder dienstverband was geëindigd wegens het hebben bereikt van de AOW-gerechtigde leeftijd telt dat dienstverband niet mee voor de keten;

 

► Loondoorbetalingsplicht, re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers worden beperkt tot 6 weken (in plaats van 104 weken) – met een overgangsregeling die deze periode tijdelijk oprekt tot 13 weken;

 

► De opzegtermijn voor de werkgever wordt beperkt tot 1 maand (in plaats van 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband);

 

► De Wet Aanpassing Arbeidsduur wordt niet van toepassing verklaard op AOW-gerechtigde werknemers;

 

► De Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag wordt onverkort van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers.Gelet op bovenstaande wijzigingen kan vanuit financieel oogpunt interessant zijn om een “pensionaris” aan te nemen. Er bestond al een financieel voordeel voor het aannemen van AOW-gerechtigde werknemers vanwege het feit dat er voor deze categorie werknemers geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 kan de werkgever een werknemer in verband met het bereiken of hebben bereikt van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of de rechter opzeggen (zonder dat een transitievergoeding verschuldigd is). Daar komt naar alle waarschijnlijkheid met bovenbeschreven Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd dus een aantal andere voordelen bij.

Wordt ‘de 50-plusser’ hierdoor niet verdrongen door de gepensioneerde werknemers?

?Het CPB verwacht van niet. De vraag is of deze verwachting reëel is. In veel sectoren hebben werknemers van 50 jaar en ouder (zo niet vanaf een nog jongere leeftijd) veel moeite om na een ontslag weer aan het werk te komen. Toegegeven, soms kunnen werkgevers een beroep doen op bijv. de premiekortingsregeling. Daarmee wordt de drempel om een oudere werknemer aan te nemen wat verlaagd. De praktijk leert dat het perspectief voor oudere werknemers desondanks veelal niet gunstig is. Indien het voor een werkgever gunstiger wordt om een AOW-er aan te nemen, zal dit de positie van de 50-plusser toch niet ten goede komen?De Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd zal twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. Van deze evaluatie zal in ieder geval deel uitmaken de vraag deel in hoeverre de beperking van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte ten aanzien van AOW-gerechtigden tot verdringing heeft geleid van de beroepsbevolking door AOW-gerechtigden.

Wanneer treden de wijzigingen in werking?

Het voorstel moet nog langs de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer heeft een ruime meerderheid vóór aanname van het wetsvoorstel gestemd. Onze verwachting is dat het voorstel het gaat redden in de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

Moeten onze contracten te zijner tijd worden aangepast?

Ja. Zo is het verstandig om de bepalingen inzake loondoorbetaling tijdens ziekte aan te passen, alsook de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn. Als u daar zelf niet uitkomt, zijn wij u graag van dienst bij het aanpassen van uw standaardcontracten.