11 juni 2015 - Paul Jongen

Registratie aandeelhouders/uiteindelijk belanghebbenden

Bent u de uiteindelijk belanghebbende van een (aandelen)belang van 25% of meer in een rechtspersoon? Dan zal dit belang in de nabije toekomst geregistreerd moeten worden in een nieuwe openbare databank. Deze databank wordt toegankelijk voor notarissen, banken, opsporingsorganen en anderen die een ‘legitiem belang” bij toegang kunnen aantonen.

Invoering in Nederland wordt verwacht in de loop van 2017. Dit alles is het gevolg van de aanvaarding door het Europees Parlement van de vierde anti-witwasrichtlijn. De belanghebbende bij de aandelen zal met naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, land waar hij woonachtig is en grootte van het belang worden vermeld.  Verschuilen achter een stichting administratiekantoor zal niet lukken. De uiteindelijk belanghebbende natuurlijke persoon zal moeten worden vermeld.Ondertussen wordt in Nederland ook nog  gewerkt aan invoering van een centraal aandeelhoudersregister per 1 januari 2016. Dit register wordt niet openbaar toegankelijk. Inzage is beperkt tot aangewezen (publieke) diensten in het kader van controle, toezicht en overheidstaken (hieronder vallen ook notarissen). Het concept wetsvoorstel voor het zogenaamde CAHR dat beheerd zal gaan worden door het handelsregister van de KvK gaat zowel verder als minder ver dan het voormelde register op basis van de richtlijn. Zo is dit register beperkt tot aandeelhouders, niet de uiteindelijk belanghebbenden, van aandelen in een B.V. of niet- beursgenoteerde N.V.. Er is aan de andere kant geen drempel, alle aandeelhouders moeten worden vermeld.  De notarissen krijgen de taak dit register te vullen. Ingeschreven worden alleen wijzigingen die plaatsvinden na inwerkingtreding van de wet. Het register zal dus pas op termijn een volledig beeld gaan geven. Het wetsvoorstel verwijst niet naar de Europese richtlijn maar integratie dan wel afstemming zal nodig zijn.