13 januari 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "De kracht van herhaling"

Vaste lezers zullen wellicht weten dat ik een lichte voorkeur heb voor rechtspraak die te maken heeft met (het recht op loon tijdens) vakantiedagen. Deze week stuitte ik op een uitspraak die geen nieuwe wending geeft aan de wetgeving omtrent vakantiedagen, maar wel degelijk tot veel onbegrip leidt voor werkgevers. De vraag die de rechter moest beantwoorden: heeft een werknemer recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen na twee jaar ziekte?

Wat speelde er?
De kwestie speelde tussen RVO Horses en een van haar werknemers. De werknemer is twee jaar arbeidsongeschikt en per 16 december 2021 wordt hem een WIA-uitkering toegekend. Hij heeft kennelijk niet gewerkt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid en hij maakt aanspraak op uitbetaling van 54 vakantiedagen. RVO Horses betwist de aanspraak. RVO Horses stelt onder meer dat de werknemer in 2020 enkele keren met zijn zoon naar het buitenland is geweest voor paardenwedstrijden en dus vakantie heeft opgenomen. Ook beroept RVO Horses zich op een e-mail van eind 2020 waarin zij stelt dat de werknemer ‘geacht wordt alle vakantiedagen op te hebben genomen, tenzij hij een overzicht hiervan produceert’.

De overweging
De kantonrechter gaat niet in dit verweer mee. De rechter stelt voorop dat de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet geldt indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest de vakantiedagen op te nemen. Dat was hier het geval. De verjaringstermijn van vijf jaar is dan in beginsel wel van toepassing, maar dit speelde niet omdat het vakantiedagen uit 2020 en 2021 betrof.

De les
Let op: de aanspraak op vakantiedagen verjaart niet (!) indien u de werknemer niet wijst op de vervaltermijn! Ik blijf er op hameren – de kracht van herhaling.

De uitspraak
RVO Horses wordt veroordeeld tot betaling van de vakantiedagen + 20% verhoging. Zonde van het geld. De regel is immers: indien de werknemer volledig arbeidsongeschikt is, neemt de werknemer geen vakantiedagen op en loopt het openstaand saldo op.

Lees de volledige uitspraak: hier