1 augustus 2023 - Manon Vermeulen

Verkeersboetes van een werknemer: wie betaalt de rekening?

Een envelop op de deurmat met een paars randje, afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau betekent een verkeersboete en is altijd vervelend. Het komt ook regelmatig voor bij werkgevers die bedrijfs- of leaseauto’s ter beschikking stellen aan werknemers. De verkeersboete is meestal gericht aan de kentekenhouder (werkgever of leasemaatschappij), maar wie betaalt de rekening?

Mogelijkheid tot verrekening

Een werkgever mag bij het einde van het dienstverband opeisbare vorderingen op de werknemer verrekenen bij de eindafrekening. De mogelijkheden tot verrekening tijdens het dienstverband zijn daarentegen beperkt. Tijdens het dienstverband is verrekening met salaris zonder de instemming van de werknemer in beginsel niet toegestaan. Er bestaan enkele wettelijke uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor een schadevergoeding die verband houdt met de arbeidsovereenkomst of wanneer een werknemer te veel loon heeft ontvangen.

Werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade tijdens werktijd

Uit de wet volgt dat de werknemer tegenover de werkgever niet aansprakelijk is voor schade die ontstaat bij de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij (i) sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, (ii) dit voortvloeit uit de bijzondere omstandigheden van het geval of (iii) partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de werknemer de schade draagt of hiervoor is verzekerd.

Hoe zit dat met verkeersboetes?

Bij verkeerboetes zit het net wat anders. De regels over aansprakelijkheid worden in feite omgedraaid, zo blijkt uit rechtspraak. Een werknemer die tijdens werktijd een verkeersboete veroorzaakt zal in beginsel wél de boete moeten betalen, tenzij de werkgever aansprakelijk is op grond van goed werkgeverschap.

Wanneer een werknemer een bewuste instructie van de werkgever opvolgt – om bijvoorbeeld te hard te rijden of ergens in te rijden waar het verboden is – en daardoor een verkeersboete wordt opgelegd, kan de boete alsnog (deels) voor rekening van de werkgever komen. Hetzelfde geldt als de werknemer niet tijdig door de werkgever op de hoogte is gesteld van de verkeersboete en daardoor geen kans meer heeft om hiertegen bezwaar te maken.

Mag de werkgever de verkeersboete op de werknemer verhalen door de boete te verrekenen met het salaris?

Als de werkgever de boete op de werknemer mag verhalen, is dat een opeisbare ‘schadevergoeding’ die de werkgever ook tijdens het dienstverband mag verrekenen met het salaris van de werknemer.

Let op! Grens van minimumloon en beslagvrije voet

Een werkgever moet bij het verrekenen van verkeersboetes wel rekening houden met de grens van het minimumloon en de beslagvrije voet. Het verrekenen van de verkeersboete mag er niet toe leiden dat een werknemer in een maand minder ontvangt dan het minimumloon (sinds 1 juli 2023: EUR 1.995,- bruto) of het bedrag van de beslagvrije voet.

Aandachtspunten voor werkgevers die actie willen ondernemen

Waarschuw werknemers die een bedrijfs- of leaseauto gebruiken vooraf schriftelijk over de verhaalsmogelijkheid van verkeersboetes. En wanneer dan toch die gevreesde envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau op de deurmat ligt, of de verkeersboete door de leasemaatschappij bij het bedrijf in rekening wordt gebracht, kom dan snel in actie. Beoordeel eerst of het mogelijk is om de verkeersboete op de werknemer te verhalen, en zo ja, stel de werknemer hiervan tijdig op de hoogte. Bespreek de consequenties. Mogelijk zijn er nog persoonlijke omstandigheden van de werknemer om rekening mee te houden bij het (moment van) verhalen van de verkeersboete.