16 juni 2023 - Manon Vermeulen

Grotere betrokkenheid en succesvolle re-integratie? Werkgevers en werknemers voeren de regie met hun visie op de re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht hun visie op het re-integratietraject te geven. Een verplichting die ook geldt voor de vangnetter én de werkgever die eigenrisicodrager is. Wat moet je hierover weten? Hoe zit het met overgangsrecht? Zijn er consequenties als de re-integratievisie ontbreekt? Lees in deze blog wat van belang is voor de praktijk.

Nieuwe verplichting vanaf 1 juli 2023: visie op re-integratie

Het verstevigen van de rol van de zieke werknemer staat al langer op de agenda, en wordt nu in de wet verankerd. Vanaf 1 juli 2023 moeten zowel werkgever als werknemer inzichtelijk maken hoe zij naar de re-integratie kijken. Deze visie wordt een verplicht onderdeel van het plan van aanpak, de bijstelling daarop, en de eerstejaarsevaluatie.

Deze verplichting geldt ook voor de vangnetter (werknemer zonder werkgever). Hetzelfde geldt voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en zijn (ex-)werknemer.

Doelstelling

Het doel is om het gesprek over de re-integratie te bevorderen. Het zal de betrokkenheid van de werkgever en de werknemer bij het re-integratieproces vergroten, wat bij zou moeten dragen aan een succesvolle re-integratie. Het verplicht geven van een visie bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie is een hulpmiddel om dat doel te bereiken.

De visie is gericht op de kortere én de langere termijn. Het moet op meerdere momenten worden gegeven en kan regelmatig bijgesteld worden als dat nodig is, al dan niet met ondersteuning van een casemanager of jobcoach. De visie van de werkgever en werknemer kunnen ook verschillend zijn.

Ministeriële regeling (Stcrt. 2023, 13931) leidt tot wijziging en overgangsrecht

De belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters in verband met regels over de re-integratievisie.

Ligt de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023? Dan geldt overgangsrecht. De maatregel geldt alleen voor stukken die ná 1 juli 2023 zijn opgesteld. Het is niet nodig om reeds opgestelde stukken achteraf alsnog van een visie te voorzien.

Consequentie bij gebrek aan re-integratievisie

Aan de hand van het re-integratieverslag wordt uiteindelijk beoordeeld of voldoende is gedaan aan de re-integratie (RIV-toets). Het UWV kan de werkgever een loonsanctie opleggen, waardoor de loondoorbetalingsverplichting met maximaal één jaar kan worden verlengd. Het enkel ontbreken van een duidelijke re-integratievisie zal niet direct tot een inhoudelijke of administratieve loonsanctie leiden. Met het UWV worden wel nog nadere afspraken gemaakt voor de invulling van de discretionaire ruimte die het UWV hiervoor heeft.

Wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen is ingetrokken

Een relevante update is dat het oordeel van de bedrijfsarts bij de RIV-toets niet leidend zal zijn vanaf 1 juli 2023. Het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen is namelijk ingetrokken (Kamerstuk 35 589, nr. 11). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wacht het advies af van de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Dit advies wordt verwacht in het eerste kwartaal 2024.

Wat is van belang voor de praktijk van deze wijziging?

Heb je te maken met een zieke werknemer? Klik hier voor een handig stappenplan van het UWV met vereiste acties tijdens het re-integratietraject en relevante documenten.

Ga tijdig met een zieke werknemer in een gesprek, bespreek de visie op het re-integratietraject en leg dit schriftelijk vast. In een plan van aanpak of eerstejaarsevaluatie die na 1 juli 2023 wordt opgesteld of bijgesteld moet verplicht een visie van zowel de werkgever als de werknemer worden opgenomen. Bestaande re-integratietrajecten hoeven niet te worden aangepast.