1 december 2017 - Geen verplichting tot re-integratie in het eerste spoor bij verstoorde arbeidsverhouding

Geen verplichting tot re-integratie in het eerste spoor bij verstoorde arbeidsverhouding

Een veel voorkomend probleem. Een werknemer meldt zich ziek, op de achtergrond speelt een arbeidsconflict. De bedrijfsarts adviseert dat er een gesprek moet plaatsvinden tussen partijen, eventueel onder begeleiding van een mediator. De werkgever ziet re-integratie in de eigen functie niet zitten vanwege het conflict. De Wet Verbetering Poortwachter is echter streng: re-integratie moet allereerst in het eerste spoor plaatsvinden. Uit een onlangs gepubliceerde uitspraak blijkt dat de verplichting om in het eerste spoor te re-integreren onder omstandigheden komt te vervallen in het geval terugkeer op de werkvloer ongewenst is vanwege een arbeidsconflict. Wel moet de werkgever de nodige inspanningen hebben gepleegd (denk aan mediation) om terugkeer mogelijk te maken.

Ziekmelding en verstoorde arbeidsverhouding

In “Regelmatig ziekteverzuim en ontslag” werd ondernemer Jacob geconfronteerd met medewerker Wouter, die zich zeer regelmatig ziek meldde. Jacob concludeerde dat het lastig zou worden om Wouter om die reden te ontslaan. Sindsdien is de sfeer er niet beter op geworden. Jacob heeft een aantal stevige gesprekken gevoerd met Wouter rondom diens verzuim, maar Wouter toonde zich niet erg geïnteresseerd. Sterker nog, hij verweet Jacob dat hij geen idee heeft van zijn medische situatie en dat hem dat ook niet aangaat. Op enig moment had Wouter zich laten ontvallen “Ik mag dan wel vaak ziek zijn, maar anderen lopen er hier de kantjes vanaf”. Een (nieuwe) ziekmelding volgde. Jacob besloot daarop dat het welletjes was. Hij zou Wouter niet meer toelaten tot zijn werk. De verzuimadviseur had gezegd dat re-integratie in het eerste spoor wel het uitgangspunt was van de Wet Verbetering Poortwachter, maar dat had Jacob naast zich neergelegd. “Hij mag extern gaan re-integreren”. Nadat Jacob dit in een keurige brief aan Wouter had gecommuniceerd, volgde al snel een sommatiebrief van de rechtsbijstandsadviseur van Wouter. Of Wouter binnen 48 uur een start mag maken met re-integratie in zijn eigen functie.

 

…bij gebreke waarvan ik mij het recht voorbehoud om zonder nadere aankondiging een voorlopige voorziening te vragen”.

 

“Het is weer zover..” zucht Jacob. Na een aantal negatieve ervaringen te hebben gehad met personeel (zie o.a. “Regelmatig ziekteverzuim en ontslag” en “Wanneer werven overgaat in ronselen”) was zijn verwachting dat hij er wel weer naast zou zitten en zou moeten toegeven aan de eis van een werknemer met wie het overduidelijk niet boterde.

Toch naar het tweede spoor?

Een telefoontje met zijn advocaat bracht echter beter nieuws dan hij had verwacht.

 

“Jacob, ik zie mogelijkheden. Hof Amsterdam heeft een maandje geleden een arrest gewezen over een werknemer die voorafgaand aan zijn ziekmelding al een fors conflict had met zijn leidinggevende. Inzet van de procedure was re-integratie in de eigen functie en het hof ging daar niet in mee”. “Vertel, hoe zat dat precies?” “Dat ging over een werknemer die zich op een heidag naar zijn collega’s toe bedreigend en intimiderend had gedragen. Dat betrof iemand die al eerder was gewaarschuwd dat hij de toon in zijn communicatie moest aanpassen. Er had zelfs al mediation plaatsgevonden, waarna de werknemer zich ziek had gemeld en gedeeltelijk werkzaam was. Het incident op de heidag heeft de verhouding binnen de afdeling verstoord. De werkgever wilde de werknemer vervolgens begeleiden naar werk elders (2e spoor); de werknemer claimde re-integratie in zijn eigen functie.   Die vordering werd afgewezen.

 

Ja, de Wet Verbetering Poortwachter verlangt veel van werkgevers. Maar er zijn wel grenzen. Indien je hard kunt maken dat er voorafgaand aan de ziekmelding een arbeidsconflict speelde en je je ervoor hebt ingespannen dat conflict uit de weg te helpen – zonder resultaat – dan geef ik je een goede kans wanneer je besluit om de re-integratie in het eerste spoor te beëindigen.”

 

Gesteund door deze inzichten stuurt Jacob stukken rondom het conflict naar zijn advocaat. Zal het deze keer dan loslopen?

 

Meer weten? Neem contact op met Martyn Top.