20 november 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Is er sprake van een demotie als de functie, het salaris en overige arbeidsvoorwaarden gelijk blijven"?

Het begrip demotie is niet in de wet terug te vinden. Wanneer sprake is van een demotie is daarom niet eenduidig te definiëren. Doorgaans wordt onder demotie verstaan: het plaatsen van een werknemer in een lagere functie, vaak met bijpassende arbeidsvoorwaarden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de lat voor het eenzijdig doorvoeren van een demotie voor een werkgever hoog ligt. Mocht de werkgever bijvoorbeeld van mening zijn dat de werknemer in een hogere functie onvoldoende functioneert, zal een verbetertraject doorlopen moeten worden voordat de werknemer in een lagere functie geplaatst kan worden.

In een kwestie die speelde bij de rechtbank Noord-Holland moest echter eerst de vraag beantwoord worden of er überhaupt sprake was van een demotie. Wat speelde er? Een HR Business Partner van Unilode was het eerste jaar van haar dienstverband met name bezig geweest met het neerzetten van een (internationaal) HR team. Unilode was tevreden en ze kreeg een contract voor onbepaalde tijd. De HR Director – haar leidinggevende in VS – meende echter dat ze zich meer moest gaan richten op de strategische vraagstukken, en de uitvoering moest delegeren aan het nieuwe team. Kennelijk ging die niet naar tevredenheid en een nieuwe functie werd gecreëerd: Senior HR Business Partner. Zij kwam niet voor de rol in aanmerking. Wel werd haar functie uitgekleed: ze verloor haar direct reports, en verantwoordelijkheid over zes van de tien landen en ging rapporteren aan deze nieuwe persoon in plaats van de HR Director. Haar functietitel, salaris en overige arbeidsvoorwaarden bleven gelijk.

Een vermoedelijk niet onaanzienlijk deel van werkend Nederland zal denken: top, zelfde salaris, minder verantwoordelijkheden. Zo niet deze HR Business Partner en zij vecht de – in haar ogen – demotie aan. En met succes: de rechter meent dat de functie dusdanig gewijzigd is dat in feite sprake is van een demotie. Unilode kon vervolgens onvoldoende aantonen dat er zwaarwichtige redenen bestonden, conform 7:613 BW, om haar functie eenzijdig te wijzigen.

Het vonnis luidt dat Unilode haar weer de taken en verantwoordelijkheden moet toebedelen zoals zij die had voor de introductie van de Senior HR Business Partner. Succes!

Lees de volledige uitspraak hier